I start a sequence of articles, translation from very interesting, for medical and culinary point  of view, treatise from Byzantium from 13 sentury.

Започвам серия от статии, превод от един твърде любопитен, от медицинска и кулинарна гледна точка, трактат от Византия от 13 в.

The daily regimen in middle ages involves not only the choice of foods and drinks but also their quantity and the frequency of meals: it involves exercise, sexual activity, baths, massage, the use and selection of soaps and lotions and other medicaments. All of these will vary depending on the climate and the seasons. It was therefore necessary to develop a general monthly regimen which anyone might follow. The individual Byzantine reader, and most particularly the physician of any wellpaying Byzantine patient, would naturally regard this as no more than a general guide, to be adjusted to the individual constitution.

Several versions of this ‘Calendar’ exist, some of them attributed to a certain Hierophilus the Sophist.

Дневният хранителен режим в средновековието включва не само избора на храни и напитки, но също така тяхното количество и честотата на хранене: включва упражнения, сексуална активност, бани, масажи, употреба и избор на сапуни и лосиони и други медикаменти. Всичко това варира според климата и годишния сезон. Затова било необходимо да се измисли месечен режим, който всеки да може да следва. Византийският четец, и най-вече лекарят на някой добре плащащ византийски пациент, естествено ще чете това като не повече от общо ръководство, за да бъде посъветван за индивидуалната си конструкция.

Съществуват няколко версии на този „Календар“, някои от които се приписват на Йерофил суфиста.


July

July governs the yellow bile. This month one should avoid sexual activity, excessive food of all kinds, stress and excessive drinking.

As prescribed for June, eat, in moderation, rich kid meat from castrated animals, hare, gazelle, deer, turtle doves and wood pigeons; always eat these with some vinegar. Among garden herbs garlic, onion, leeks, radish, rocket, cress, mustard and chopped oregano, mint. Among fish eat the rich-fleshed kinds such as corkwing, wrasse and all richfleshed and moist fish. [Conserves] in honey vinegar and in fish sauce and vinegar. Among fruits choose the moister ones such as melons, green figs eaten with salt, any grapes except the black ones, pear, apple, plum, peach and all that are moist to eat; avoid other fruits. Light wines: eat sparingly but take plenty of wine, also rose wine. Do not take any vegetable soups except carrot, flavoured with honey and spikenard.

Eight baths in the course of the month; wash briskly, using a lotion incorporating Cimolian fullers’ earth1.

 1Cimolian fullers’ earth (Greek: κιμωλια, Latin: terra simolia), also known as “cimolite”, refers to a variety of clays used widely in the ancient world. These clays were used in medicine, in bleaching, and in the washing of clothes. They appear to be similar to Fuller’s earth, and to Kaolin. A variety of colours of Cimolian Earth was known. The name Cimolian earth was derived from Kimolos, an Aegean island north-east of Melos, also known as Argentiera.


Юли


Юли управлява жълтата жлъчка.  През този месец човек трябва да избягва сексуалната активност,  прекалената консумация на каквато и да е храна, стрес и прекомерното пиене.

Както е предписано за юли, яж, умерено, ярешко месо от кастрирани животни, заек, сърна, елен, гургулици и гривяци; винаги яж тези с оцет. Градински треви (подправки) – чесън, лук, праз, ряпа, рукола, кресон, горчица и нарязан риган, мента. От рибите яж тези с много месо като лапина, зеленушка и всички богати на месо и влажни риби. [Съхранява се] в меден оцет и в рибен сос и оцет. От плодовете избери сочните като дини, зелени смокини ядени със сол, всякакво грозде освен черно, круши, ябълки, сливи, праскови и всички, които са сочни като ги ядеш; избягвай други плодове. Леки вина: яж пестеливо, но пий много вино, също и розе. Не яж никакви зеленчукови супи, освен от моркови, порправена с мед и спикенард.

Осем бани в течение на месеца; мий се чевръсто, използвайки лосион със Cimolian fullers’ earth1.

 1Cimolian fullers’ earth (Гръцки: κιμωλια, Латински: terra simolia), известна още като “cimolite”, се отнася до разнообразие от глини, широко използвани в древния свят. Такива глини са използвани в медицината, за избелване и за пране на дрехи. Подобни са на хумата и каолина. Името Cimolian earth идва от  Kimolos, остров в Егейско море на североизток от Мелос, известен още като Argentiera.

 

From: Tastes of Bizantium, ISBN: 978 1 84885 165 8

Advertisements