This is a sequence of articles, translation from very interesting, for medical and culinary point  of view, treatise from Byzantium from 13 sentury.

Това e серия от статии, превод от един твърде любопитен, от медицинска и кулинарна гледна точка, трактат от Византия от 13 в.

The daily regimen in middle ages involves not only the choice of foods and drinks but also their quantity and the frequency of meals: it involves exercise, sexual activity, baths, massage, the use and selection of soaps and lotions and other medicaments. All of these will vary depending on the climate and the seasons. It was therefore necessary to develop a general monthly regimen which anyone might follow. The individual Byzantine reader, and most particularly the physician of any wellpaying Byzantine patient, would naturally regard this as no more than a general guide, to be adjusted to the individual constitution.

Several versions of this ‘Calendar’ exist, some of them attributed to a certain Hierophilus the Sophist.

Дневният хранителен режим в средновековието включва не само избора на храни и напитки, но също така тяхното количество и честотата на хранене: включва упражнения, сексуална активност, бани, масажи, употреба и избор на сапуни и лосиони и други медикаменти. Всичко това варира според климата и годишния сезон. Затова било необходимо да се измисли месечен режим, който всеки да може да следва. Византийският четец, и най-вече лекарят на някой добре плащащ византийски пациент, естествено ще чете това като не повече от общо ръководство, за да бъде посъветван за индивидуалната си конструкция.

Съществуват няколко версии на този „Календар“, някои от които се приписват на Йерофил суфиста.

November

 November governs the watery phlegm. This month there must be no baths or anointing: if necessary, just two baths. Among meats, no deer or goat or wild boar or wild goat. All other meats of animals and birds may be eaten, lean, served hot, boiled and spiced; including sucklings. Among fish eat any except the more watery ones, corkwing and gobies, but do not eat scaleless fish. In using spices prefer the bitter tastes. Leek and mallow are good to eat, and all dry foods. Old, light, aromatic wines. Take fenugreek soup occasionally. Make love.

Ноември

Ноември управлява воднистата флегма. През този месец не трябва да се къпеш или мажеш (помазваш): ако е необходимо, само две бани. От месата: никакво сърнешко, козе, диво прасе или дива коза. Всички други меса от животни и птици могат да се ядат, сервирани горещи, варени и подправени, включително сукалчета. От рибите яж всички, освен най-воднистите, яж зеленушка и попчета, но не яж риби без люспи. От подправките предпочитай тези с горчив вкус. Праз и слез са добри за ядене, както и всички сушени храни. Стари, леки, ароматни вина. Яж супа от сминдух от време на време. Прави любов.


 From: Tastes of Bizantium, ISBN: 978 1 84885 165 8

Advertisements