This is a sequence of articles, translation from very interesting, for medical and culinary point  of view, treatise from Byzantium from 13 sentury.

Това e серия от статии, превод от един твърде любопитен, от медицинска и кулинарна гледна точка, трактат от Византия от 13 в.

The daily regimen in middle ages involves not only the choice of foods and drinks but also their quantity and the frequency of meals: it involves exercise, sexual activity, baths, massage, the use and selection of soaps and lotions and other medicaments. All of these will vary depending on the climate and the seasons. It was therefore necessary to develop a general monthly regimen which anyone might follow. The individual Byzantine reader, and most particularly the physician of any wellpaying Byzantine patient, would naturally regard this as no more than a general guide, to be adjusted to the individual constitution.

Several versions of this ‘Calendar’ exist, some of them attributed to a certain Hierophilus the Sophist.

Дневният хранителен режим в средновековието включва не само избора на храни и напитки, но също така тяхното количество и честотата на хранене: включва упражнения, сексуална активност, бани, масажи, употреба и избор на сапуни и лосиони и други медикаменти. Всичко това варира според климата и годишния сезон. Затова било необходимо да се измисли месечен режим, който всеки да може да следва. Византийският четец, и най-вече лекарят на някой добре плащащ византийски пациент, естествено ще чете това като не повече от общо ръководство, за да бъде посъветван за индивидуалната си конструкция.

Съществуват няколко версии на този „Календар“, някои от които се приписват на Йерофил Софиста.

June

 June governs the hot blood. [On rising] swallow three small doses of cold water, slowly, and then fast until the third hour. Choose all relatively cold foods, in moderation, and avoid the more bitter and dry flavours such as pepper, cloves, cinnamon and spicy products. Among garden herbs garlic, onion, leeks, radish, rocket, cress, mustard and chopped oregano, mint. Savory and butcher’s broom to be avoided. Among meats, rich lamb or kid: prefer the meat of male animals, and do not take any fat. They should be pastured or milk-fed lambs: no spicing is required at all except coriander, spikenard and anise. Take oregano moderately. Avoid drinking any kind of soup. Among birds, eat hens, chickens, young brakata pigeons, roasted and served hot. Take aromatic and anise-flavoured kondita and light wines with hot water, not old or deeply-coloured wines. Among fish, eat all the rich-fleshed ones including wrasse, gurnard, sparaillon, and all softfleshed fish. Avoid bass, grey mullet, corkwing, red mullet, rascasse, pagre, lobster, crab and all hard-shelled and coarse-fleshed seafood. Dips should be based on honey vinegar. Fish soups should be spiced with spikenard, anise and coriander; fried fish only moderately [spiced]. Lettuce, endive, white celery, dressed with squill vinegar, to be taken moderately: copious amounts of lettuce dim the eyesight. Among fruits eat ‘white’ cherries and cucumbers, moderately. Anything not listed should be avoided this month. Eight baths in the course of the month: no skin lotion at all this month. Ointment and soap, of the same ingredients, until the 21st of the month. No love-making.

 Юни

 Юни управлява горещата кръв. [Когато се събудиш] изпий три малки дози студена вода, преглъщай първо бавно после бързо, до третият час. Избирай всички сравнително студени храни, яж умерено като избягваш горчивитре и сухи (според теорията за хуморите) продукти като черен пипер, карамфил, канела и лютите прдукти. От градинските подправики яж чесън, лук, праз, репички, рукола, кресон, горчица и нарязан риган, мента. Чубрица и миши трън трябва да се избягват. От месата, крехко агнешко или ярешко: предпочитай месо от мъжки животни, и не яж никакви мазнини. Трябва да бъдат пасящи или бозаещи: не се нуждаят от подправяне освен кориандър, спикенард и анасон. Яж риган с мярка. Избягвай да пиеш каквато и да е супа. От птиците, яж кокошки, пилета, млади домашни гълъби, опечени и сервирани горещи. Използвай ароматни, с дъх на анасон сосове, леки вина с гореща вода, и не пий стари или силно оцветени вина. От рибите, яж всички риби с много месо включително каменен костур, тригла, гупи, и всички риби с меко месо. Избягвай костур, зеленушка, кефал, група, берикс, омари, раци и всякаква морска храна с твърда черупка и долнокачествено месо. Сосовете трябва да са на базата на оцет от мед. Рибените чорби трябва да бъдат подправени със спикенард, анасон и кориандър; пържена риба яж само от време на време [подправена]. Маруля, цикория, бяла целина, подправени с оцет от синчец, да се консумират умерено: големи количества  маруля замъгляват зрението. От плодовете яж ‘бели’ череши и краставици, умерено. Всичко извън споменатите неща, трябва да се избягва през този месец. Осем бани през месеца: никакъв лосион за тяло през този месец. Ползвай мазила и сапун, от едни и същи съставки, до 21-во число на месеца. Не прави любов.

 From: Tastes of Bizantium, ISBN: 978 1 84885 165 8

Advertisements